fbpx

Adatvédelmi szabályzat

1. Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adathelyesbítés: az Érintett írásbeli kérelme alapján személyes adatainak módosítása az adatkezelő által.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2. Adatkezelő adatai

Név: Fazekas Kristóf e.v.
Székhely: 3300 Eger, Deák Ferenc utca 28.
Adószám: 66614322-2-30
Email: info@nshosting.hu
Telefon: +36 30 738-8483
Honlap: www.nshosting.hu

3. A Szabályzat hatálya

A jelen adatkezelési szabályzat hatálya az adatkezelővel felhasználói, regisztrált felhasználói, illetve igénybe vevői jogviszonyban lévő természetes és jogi személyekre, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekre terjed ki.

4. Adatok kezelése

  1. A kezelt adatok köre
   1. A felhasználóra vonatkozó személyes adatok a honlap technikai üzemeltetése érdekében:
    • a számítógép IP-címe
    • domain-név (URL)
    • a hozzáférés adatai
    • az ügyfél file lekérés (file név és URL)
    • a HTTP válaszkód
    • a weboldal adatai, ahonnan a lekérés történt
    • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége
    • a látogatás időpontja
    • a látogatás időtartama
    • a megtekintett oldalak adatai
    • a használt böngészőprogram neve
    • cookie-k
   2. A hírlevél feliratkozás során kezelt adatok (A hírlevelek az adatkezelő saját termékeire vonatkozó akciókat, fejlesztéseket tartalmaznak; emailben vagy admin felületen keresztül a Felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni.):
    • A felhasználóra vonatkozó személyes adatok
    • Teljes név
    • Email cím
   3. Hibajegy funkciót használók vonatkozásában kezelt adatok köre:
    • Email cím
    • A kapcsolat során megjelenített név
    • A funkció használatának időpontja
    • A funkció használata során lebonyolított kommunikáció
   4. A regisztrált felhasználókra vonatkozóan kezelt személyes adatok köre:
    • A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok
    • Természetes személy
     • Születési neve
     • Cím
     • Email cím
     • Telefonszám
     • Regisztráció és a fiók használatának időpontja
    • Nem természetes személy
     • Cég neve
     • Cím
     • Adószám
     • Email cím
     • Telefonszám
     • Regisztráció és a fiók használatának időpontja
 1. Domain szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozóan kezelt adatok köre:
  • Regisztrált felhasználókra vonatkozó személyes adatok köre
  • Természetes személy
   • Születési neve
   • Cím
   • Személyi igazolvány szám
   • Email cím
   • Telefonszám
  • Nem természetes személy
   • Cég neve
   • Cím
   • Adószám
   • Email cím
   • Telefonszám
 1. Előfizetett szolgáltatásra vonatkozó adatok kezelése
  • Előfizető által feltöltött fájlok a tárhelyen
  • Előfizető által használt levelezés, bejövő levelek tárolása
  • Előfizető fájljairól és adatairól készített adatmentés
  • Előfizető tevékenységéből származó logfájlok
  • Domain szolgáltatás megrendeléshez feltöltött dokumentumok
 2. Kezelt adatok tárolásának időtartama

A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatok kezelése az adatkezelő részéről a szolgáltatásra vonatkozó igény nyilvántartásba történő beküldésének időpontjától a szolgáltatás fenntartásáig tart. Az adatkezelő kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amely a szolgáltatások delegálásához és fenntartásához szükségesek. Az adatkezelő nem kezel különleges adatot.

Az adatkezelő a logfájlok típusait az alábbi időtartamig tárolja:

 • Bejövő levelek naplója: 4 hét
 • Kimenő levelek naplója: 4 hét
 • Webszerver használatának forgalmi naplója: 1 év
 • A fájl feltöltés/letöltés FTP forgalmi naplója: 4 hét
 1. A személyes adatok kezelésének a jogcíme

Az adatszolgáltatás önkéntes. A szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével, illetve a szerződés megkötésével a Felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez a jelen szabályzatban meghatározottak szerint.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A Felhasználó írásban, a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését,-a kötelező adatkezelés kivételével- kérheti adatai zárolását, törlését illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő. illetve az adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni. Nem teszik közzé azokat és amennyiben nem indokolt, harmadik személyek részére nem adják át.

Indokolt esetben azonban a szolgáltatást biztosító informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, vagy az elszámolás rendezése során az adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetőt, könyvelőt) vehet igénybe. Az adatkezelő nem felelős az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért.

A fentieken túlmenően a Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) továbbá a Felhasználó hozzájárulásával kerülhet sor.

Az adatkezelőnek kötelessége .hu domain regisztráció és a nemzetközi domain regisztráció esetén a regisztrációt végző szervezet részére személyes adatot átadni.

A .hu végződésű domainek regisztrációja esetén, amennyiben a megrendelés és az ellenérték kifizetése megtörtént, a domain igénylést kötelessége az adatkezelőnek a központi domain regisztrátor részére (Hureg) továbbítani, ahol ellenőrzésre kerül a megadott adatok helyessége, valamint az igényelt domain jogi megfelelősége. Ezenkívül az Internet Szolgáltatók Tanácsa, a hivatalos .hu domain nyilvántartó (későbbiekben Nyilvántartó) részére kötelező adatszolgáltatással tartozik minden Regisztrátor. A domain használó személyének megállapítását szolgáló adatokat a Nyilvántartó a “WHOIS” adatbázisban nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, kizárólag abból a célból, hogy a .hu ccTLD alá bejegyzett domainekkel kapcsolatos technikai problémák elhárítása, valamint a bejegyzett domain nevekkel, illetve azok használatával kapcsolatos jogos érdekérvényesítése végett a domain használatáért felelős személy kilétének megállapítását lehetővé tegye. A Nyilvántartó adatkezelési szabályzata a http://www.domain.hu/domain/egyeb/adatkezelesi-szab.pdf linken elérhető.

A .com végződésű és egyéb nemzetközi domain nevek esetén a domain nevek és tulajdonos adatainak nyilvánosságra hozatala tekintetében a https://www.icann.org nemzetközi szabályzata az irányadó.

6. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók személyes adatainak biztonságát, ezzel kapcsolatban az adatkezelő folyamatosan naprakészen tartja az alkalmazottakat. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának megelőzése érdekében.

Saját tulajdonban, az adatkezelőnél találhatók az adatkezelést kiszolgáló szerverek. Az adatkezelő megőrzi az adatkezelés során a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás folyamatának teljességét és pontosságát; a rendelkezésre állást: gondoskodik róla, hogy a jogosult használó hozzá tudjon férni az szükséges információhoz, és rendelkezésre álljanak a szükséges eszközök, amikor indokolt.

Esetleges adatszivárgás, rendszer elleni visszaélés esetén az adatkezelő megtesz minden szükséges lépést:

 • Megakadályozza a szivárgást
 • Begyűjti az esetről a fellelhető információkat
 • Tájékoztatja a megfelelő hatóságokat
 • Értesíti az érintett Felhasználókat

Azonban a Felhasználó köteles tudomásul venni, hogy az adatkezelő az előzőekben leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem vonható felelősségre az előre nem látható okok, környezeti katasztrófa, illetéktelen rendszerbehatolás, harmadik fél által okozott üzemzavar, szándékos rongálás stb. esetén a személyes adatok harmadik félhez kerülésében. A Felhasználó ilyen esetekben nem élhet kártérítési igénnyel.

7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására, a Felhasználók előzetes értesítése mellett. A Felhasználó a módosítás hatályba lépését követően elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt, a weboldal akár egyetlen alkalommal történő látogatásával vagy a szolgáltatás használatával.

8. Cookie-szabályzat

Az adott honlap minden számítástechnikai eszközön kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor, ezek a cookie-k. Ezek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy a Látogató engedélyezze a cookie-k használatát.

Az adatkezelő használ a honlapon cookie-kat, azonban személy szerint egy Látogatót sem lehet a cookie-kban tárolt információk alapján beazonosítani. A gyűjtött adatokat harmadik fél számára az adatkezelő nem adja ki. A cookie-k által kinyert adatok körébe tartozik, hogy a Látogató járt-e már korábban a weboldalon, illetve milyen oldalakat nézett meg. Ezek alapján beazonosítható, mely szolgáltatások iránt érdeklődik. A Látogatónak lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben nem garantálható, hogy a weboldal minden szolgáltatása megfelelően használható lesz.

Az adatkezelő weboldala a cookie-k segítségével tartja nyilván:

 • a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat
 • a böngésző típusát és verzióját
 • operációs rendszert
 • hivatkozó URL-cím-et (korábban megtekintett webhely)
 • a hozzáféréshez használt számítógép IP-címét
 • a látogatás dátumát és időpontját
 • a cookie használtra vonatkozó beleegyezést
 • kosárba tett termékeket
 • a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit a szolgáltatások, illetve a weboldal fejlesztése érdekében

Az adatkezelő a fentiekben említett adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzíti.

Az adatkezelő a következő kétfajta cookie-t használhatja:

 • Átmeneti (session) cookie: ideiglenes adatok, melyek a böngészés végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Elengedhetetlenek a honlappal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
 • Állandó (persistent) cookie: Az adatok hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatás alkalmával a kiszolgáló felismerje a Látogatót a számítógép „címkéje” alapján.

Harmadik féltől kapott cookie-k:

– Google Analytics
Név nélküli adatokat gyűjt arról, hogyan használják a Látogatók a weboldalt, ennek alapján lehet javítani a használhatóságot.
További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

– Facebook.com
A weboldal tartalmát a Látogató megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs az adatkezelőnek ellenőrzése.
További információ: https://www.facebook.com/business/gdpr

– accounts.google.com
A weboldalunk tartalmát a Látogató megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett az adatkezelőnek nincs ellenőrzése.
További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu