fbpx

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Fazekas Kristóf e.v. mint szolgáltató – a továbbiakban Szolgáltató – és a Megrendelő között létrejövő, a Szolgáltató által nyújtott webtárhely, üzleti email és domain szolgáltatásokra vonatkozó szerződés általános feltételeit foglalja magába. A felek közötti szolgáltatási szerződésre – eltekintve az egyedi szerződések sajátos rendelkezéseitől – a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok az irányadóak.

2. Az ÁSZF célja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeinek összefoglalása. A szolgáltatások célja: felhasználóbarát kezelőfelület, optimális működési környezet, illetve gyors és megbízható internet és adatátviteli kapcsolatok biztosítása. Az alapszolgáltatás mellett egyéb szolgáltatások is igénybe vehetők.

3. Az ÁSZF-től eltérő feltételeket a felek az egyedi, előfizetői szerződésben rögzíthetik. A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezik a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései. Egyedi szerződés alkalmazása esetén, az egyedi szerződés, valamint az ÁSZF rendelkezései közötti ellentmondás esetén az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő jogvitáikat minden esetben tárgyalásos úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók, és a magyar bíróságok joghatósága kerül kikötésre.

5. A Megrendelő a regisztrációval kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

2.A Szolgáltató adatai, elérhetőségei:
Név: Fazekas Kristóf e.v.
Székhely: 3300 Eger, Deák Ferenc utca 28.
Adószám: 66614322-2-30
Email: info@nshosting.hu
Telefon: +36 30 738-8483
Honlap: www.nshosting.hu

3.A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról

1. Webtárhely biztosítása
A webtárhely szolgáltatás megrendelését és annak árának teljesítését követően a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben a Szolgáltató honlapján feltüntetettek szerinti webtárhely csomagok biztosítását.

A webtárhely szolgáltatási csomagok az alábbi szolgáltatásokat foglalják magukba a konkrét csomag függvényében változó mennyiségben, illetve méretben:

 • tárhely biztosítása
 • email fiók
 • domain név hozzárendelés
 • adatbázis létrehozásának biztosítása
 • adatbázis tárterület biztosítása
 • adatforgalom biztosítása

2. Domain szolgáltatás

Domain regisztrációval kapcsolatban a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben:

 • új domain regisztrációs vagy már más szolgáltatónál beregisztrált domain átregisztrációs folyamatának lebonyolításához .hu, .com, .net, .org, .eu és .info végződések esetében online adminisztrációs felület biztosítását, melyen keresztül a Megrendelő a regisztrációhoz, illetve átregisztrációhoz szükséges minden adatot megadhat,
 • a Megrendelő által az online adminisztrációs felületen megfelelően megadott adatok alapján a domain regisztráció, valamint átregisztráció  biztosítása a Szolgáltató által biztosított rendszeren keresztül
 • éves díj ellenében a Szolgáltatónál korábban regisztrált domain fenntartását,
 • pótdíj ellenében a Szolgáltatónál korábban regisztrált domainhez új tulajdonos adatok beregisztrálását.
 • pótdíj ellenében a lejárt domainek újraaktiválását.
 • A Szolgáltató a Megrendelő által a regisztráció, valamint átregisztráció során megadott adatok helyességéért nem vállal felelősséget. A mindenkori domain regisztrációs szabályokat a hivatalos domain regisztrációs szabályzatban találja.

3. Üzleti email szolgáltatás

Az üzleti email szolgáltatás megrendelését és annak árának teljesítését követően a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben a Szolgáltató honlapján feltüntetettek szerinti üzleti email csomagok biztosítását.

Az üzleti email szolgáltatási csomagok az alábbi szolgáltatásokat foglalják magukba a konkrét csomag függvényében változó mennyiségben, illetve méretben:

 • email tárhely biztosítása
 • email cím
 • email domain

3. A Szolgáltató által nyújtott ügyfélszolgálati tevékenységek

A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Megrendelővel szemben, hogy az általa igénybevett szolgáltatásnak megfelelően, illetve a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi ügyfélszolgálati tevékenységeket biztosítja:

1. Elektronikus levelezésen keresztüli ügyfélszolgálat

A hét minden napjára vonatkozóan biztosított ügyfélszolgálat, mely keretében a Szolgáltató vállalja, hogy a megkereséstől számítva egy napon belül reagál. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: info@nshosting.hu

2. Általános telefonos ügyelet

Kizárólag munkaidőben, reggel 9 és este 18 között bárki által hívható ügyfélszolgálat, mely elsősorban az általános tájékoztatás nyújtását szolgálja Megrendelők és érdeklődők részére. Telefonszám: +36 30 738 8383

4. A szerződéskötéséhez szükséges adatok

A szerződés megkötésének feltétele, hogy a Megrendelő a személyének azonosításához szükséges adatokat a Szolgáltató részére átadja:

1. Ezek az adatok természetes személy esetén: név, lakóhely, tartózkodási hely, leánykori név, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány szám, mobil telefonszám és email cím. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő fenti adatai is szükségesek.

2. Nem természetes személy esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, a nem természetes személy nevében eljáró képviselő neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma, mobil telefonszáma és email címe.

3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat a Megrendelő nem vagy hamisan adja meg, a szerződés a megkötés időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen.

4. Amennyiben a Megrendelő bármely adata az szerződéskötést követően megváltozik, a Megrendelő köteles azt a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából származó következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az abból eredő kárt a Megrendelő viseli.

5. Adatvédelmi szabályzat

1. A Szolgáltató a regisztráció, illetve egyedi szerződések megkötése során megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja tovább. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Részletes adatvédelmi szabályzat:https://www.nshosting.hu.hu/privacy-policy

2. Személyes adatok használata, annak másik fél számára való továbbadása kizárólag, amennyiben a törvény úgy rendelkezik vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete alapján lehetséges. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

3. A Megrendelő által a regisztráció során választott jelszó titkosságának megőrzése a Megrendelő felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a jelszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Szolgáltatót ezért semminemű felelősség nem terheli.

5. Szolgáltatás díja, fizetési feltételek

1. A Megrendelő a 2. pontban felsorolt szolgáltatásokért meghatározott időszakonként – adott szolgáltatás függvényében havonta, negyedévente, félévente, évente – szolgáltatási díjat fizet a Szolgáltatónak. A fizetési időpontok és feltételek az egyes szolgáltatások tekintetében:

1. Webtárhely biztosítás

A szolgáltatási díj teljesítésének esedékessége a szolgáltatás megrendelésének időpontja.
A Szolgáltató a szolgáltatási díj teljesítéséről a szolgáltatás lejártát 30 nappal megelőzően emlékeztetőt küld a teljesítés közeledtéről, melyet 14 nappal korábban, valamint a teljesítés lejártakor is megismétel.
A Megrendelő nem teljesítése esetén a Szolgáltató a fizetés elmaradását követő 7. és 21. napon felszólítást küld, a 30. napon a szolgáltatás törlésre kerül.
A szolgáltatás előszöri igénybevétele esetén a regisztráció, megrendelés napján a Szolgáltató emlékeztetőt küld ki a teljesítésről, melyet 7 nap múlva megismétel, majd további nemteljesítés esetén a megrendelés törlésre kerül.

2. Rendszergazdai szolgáltatások

  • Általános rendszergazdai support: 5 000 Ft + ÁFA megkezdett óránként
  • Tárhely tartalmának lejárat utáni visszaállítása: egyszeri 10 000 Ft + ÁFA

3. Üzleti email szolgáltatás

A szolgáltatási díj teljesítésének esedékessége a szolgáltatás megrendelésének időpontja.
A Szolgáltató a szolgáltatási díj teljesítéséről a szolgáltatás lejártát 30 nappal megelőzően emlékeztetőt küld a teljesítés közeledtéről, melyet 14 nappal korábban, valamint a teljesítés lejártakor is megismétel.
A Megrendelő nem teljesítése esetén a Szolgáltató a fizetés elmaradását követő 7. és 21. napon felszólítást küld, a 30. napon a szolgáltatás törlésre kerül.
A szolgáltatás előszöri igénybevétele esetén a regisztráció, megrendelés napján a Szolgáltató emlékeztetőt küld ki a teljesítésről, melyet 7 nap múlva megismétel, majd további nemteljesítés esetén a megrendelés törlésre kerül.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások mindenkori árát illetően a Szolgáltató honlapján, az egyes szolgáltatásoknál feltüntetett árak az irányadóak.
A Szolgáltató által kibocsátott számlák az ügyfél egyedi admin felületéről érhetőek el. A Szolgáltató egyszeri alkalommal elektronikus úton megkísérli a kapcsolattartói email cím(ek)re továbbítani a számlát, melyet az ügyfél nyomtat ki.
A Szolgáltató egyes szolgáltatásait közvetített szolgáltatásként nyújtja, melyet a számlákon feltüntet.

6. Számlatartozás esetén

1. Számlatartozás fennállása esetén, ha a Megrendelőnek 30 napot meghaladó tartozása van, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő bármely szolgáltatását korlátozza. A korlátozás mértékét a Szolgáltató határozza meg a számlatartozás függvényében. Abban az esetben, ha a Megrendelő a fizetési felszólítás ellenére sem egyenlíti ki tartozását, a Szolgáltató jogosult az adott szolgáltatást azonnali hatállyal üzemen kívül helyezni – a tartozás kiegyenlítéséig. Az ilyen okból keletkezett leállás időtartamára változatlan szolgáltatási díj fizetendő.

2. Számlatartozás esetén a Szolgáltató jogosult a követelést engedményezni, másra átruházni. A követelés átruházása esetén Szolgáltató köteles a Megrendelőt 3 napon belül értesíteni az új jogosult kilétéről, az engedményezett követelés pontos összegéről, az engedményezett összeg alapjául szolgáló havi díjak pontos kimutatásával. Az engedményezés, azaz a Megrendelő részéről fennálló tartozás követelési jogának átadásáról szóló értesítés kézhezvételét követően Megrendelő nem a Szolgáltató, hanem az engedményes részére köteles teljesíteni a kimutatásban szereplő számla tartozását. A követelés átszállásával a zálogjog is átszáll az új jogosultra.

7. Szerződés időtartama, módosítása, felmondása

1. A felek a szerződést határozatlan időre kötik. Határozott idejű szerződés kötésére egyedi megállapodás esetén van lehetőség.

2. A Szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan is módosítani olyan esetekben, amikor a Szolgáltatón kívül álló okokból bizonyos költségek (például áramdíjak, internetkapcsolat költségei) jelentős mértékben emelkednek. Ekkor a Szolgáltató levélben vagy emailben értesíti a Megrendelőt a módosítani kívánt feltételekről. Ha a Megrendelő a tájékoztatást követő 30 napon belül nem tesz észrevételt vagy emel kifogást, akkor ez a módosítások automatikus elfogadásának minősül. Ha a Megrendelő nem tartja elfogadhatónak az új feltételeket és ezt 30 napon belül jelzi, akkor szerződését feltétel nélkül felbonthatja.

3. A korábban megkötött határozott idejű szerződések tekintetében az árakról és azok alakulásáról az egyéni szerződések rendelkeznek.

4. A 2. pontban felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatban a Szolgáltató vállalja, hogy a lejáratot megelőzően, a lejárat napján, valamint a lejáratot követően, a 7. pontban meghatározottak szerint tájékoztatja a Megrendelőt a szolgáltatás lejártáról és felhívja figyelmét a következő időszaki teljesítésre. A kiküldött email figyelmen kívül hagyása nem vonja maga után a fizetési kötelezettség törlését.
A Megrendelő felelőssége olyan elérhetőséget megadni, melyet rendszeresen figyelemmel követ. Amennyiben olyan email címet, telefonszámot, egyéb elérhetőséget ad meg, melyen nem elérhető, nem ellenőrzi, nem mentesül a fizetési kötelezettség alól.

5. A Megrendelő, függetlenül a szerződés időtartamától, bármikor, feltételek nélkül felmondhatja a szerződést. Meghatározott időre szóló szolgáltatás határidő előtti felmondása esetén a Szolgáltatót semmilyen visszafizetési kötelezettség nem terheli, a Megrendelő nem kérheti a szolgáltatási díj hátralevő idővel arányos csökkentését.

8. Káresemények

1. A Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás működőképes a teljesítés napjától. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében a szolgáltatási időszak teljes időtartama alatt. A szolgáltatásban, a Szolgáltató hibájából bekövetkezett működési elégtelenség, adatvesztés következtében Szolgáltató legfeljebb az érintett időszakra vonatkozó előfizetési díj mértékéig felel. Szolgáltató ezt meghaladóan nem felel a Megrendelő, illetve annak ügyfelei, valamint felhasználói felé azon veszteségekért, különösen adatvesztésért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatás meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy a Megrendelő magatartása okozott.

2. A 2. pontban felsorolt szolgáltatásokban a Szolgáltató hibájából bekövetkezett működési elégtelenség, adatvesztés esetére, valamint a Szolgáltató egyéb hibás, vagy késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató legfeljebb az érintett időszakra és szolgáltatásra vonatkozó előfizetési díj mértékéig felel. Egyebekben Szolgáltató a kártérítési felelősségét kizárja.

3. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás éves rendelkezésre állása minimum 99,5%.

4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által okozott leállásért, valamint azon részleges vagy teljes leállásokért, amelyet más szolgáltatók eszközeiben bekövetkezett rendellenes konfiguráció vagy nem megfelelő működés eredményez.

5. A Megrendelő vállalja, hogy az esetleges jogellenes anyagokat, erre irányuló felszólítást követően a lehető legrövidebb időn belül eltávolítja, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott szolgáltatást azonnali hatállyal üzemen kívül helyezni. Az ilyen okból bekövetkezett szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt változatlan szolgáltatási díj fizetendő.

7. Különleges esetek

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben a Megrendelő – az Internet általános szabályainak – nem megfelelően használja szolgáltatását. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket:

SPAM levelek küldése az interneten (kéretlen üzleti, ill. reklámcélú email-ek),
Open relay mail server üzemeltetése,
Email cím hamisítása,
IP cím hamisítása,
egyéb, a mindenkori, hatályos büntető törvénykönyvben minősített esetek.

A korlátozás időtartama alatt változatlan szolgáltatási díj fizetendő.

8. Általános tiltás alá eső tevékenységek

1. A Szolgáltató logójának vagy nevének használata olyan módon, hogy az az ügyfél kapcsolaton kívül más kapcsolatot sejtessen.

2. Tilos a Szolgáltató által bevezetett korlátozásokat, szabályozásokat megkerülni vagy arra törekedni.

3. A szerveren nem helyezhető el olyan tartalom, mely törvénybe, jogszabályba ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, internet-etikettet sértő tevékenységhez nyújt segítséget.

4. Tilos a szerverről olyan szolgáltatásokat üzemeltetni, melyek indokolatlan terhelést okoznak.

9. Panaszkezelés

1. Minden olyan kifogást, észrevételt, közlést, mely a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásaival, munkavállalóival, mulasztással kapcsolatos, a Megrendelő a 3. pontban feltüntetett ügyfélszolgálati lehetőségeken keresztül jelezheti. A Megrendelő által előterjesztett panaszt a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint orvosolja.

2. A Megrendelő a hivatalos panasztételhez a telefonos és/vagy emailen keresztül történő megkeresés mellett a panaszt írásos formában is köteles a Szolgáltató felé jelezni.

3. Az ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő panasz-bejelentési mód esetén a Szolgáltató kizárja felelősségét a válaszadási határidő betartása vonatkozásában.

4. A panasz elutasítása esetén a Megrendelőt megilleti a jogszabályokban előírt valamennyi jogorvoslati lehetőség.

10. Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítását annak hatálybalépését megelőző 30 nappal a Szolgáltató Hirdetménnyel közzéteszi a Szolgáltató honlapján. Ha a Megrendelő a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, magatartása a módosítása automatikus elfogadását vonja maga után.

10. Mellékletek

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat és a Fizetési tájékoztató.